Regulamin kompleksu

 1. Doba rozpoczyna się o godz. 15-tej, a kończy o godz. 10-tej.
 2. Domy i pokoje wynajmujemy na min. 7 noclegów. W pokojach gości przyjmujemy od soboty do soboty na 7,14,21…. noclegów, w domach od niedzieli do niedzieli.
 3. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00
 4. Przekazanie domu i pokoju następuje w obecności personelu kompleksu wypoczynkowego.
 5. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem kompleksu, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 6. Każda osoba zameldowana w naszym kompleksie wypoczynkowym zobowiązana jest do noszenia opaski na ręce.
 7. W dniu przybycia należy zgłosić się do biura kompleksu wypoczynkowego celem dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
 8. Osoby nie zameldowane w Bursztynie, a odwiedzające rodziny zameldowane w Bursztynie mogą przebywać do godziny 22.00, po tej godzinie powinny zgłosić swój pobyt w recepcji uiszczając odpowiednią opłatę wg cennika Bursztyna.
 9. Ilość osób nocujących w domach i pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia powyższego faktu, koszt pobytu pokrywają osoby zameldowane w domach lub pokojach.
 10. Na terenie kompleksu wypoczynkowego obowiązują regulaminy:
  1. Regulamin kompleksu wypoczynkowego
  2. Regulamin korzystania z basenu, jacuzzi i sauny
  3. Regulamin korzystania z sali fitness – FitClub
  4. Regulamin korzystania z sali zabaw – KidsClub
  5. Regulamin korzystania z sali młodzieżowej – TeensClub
  6. Regulamin korzystania z placu zabaw
 11. Wszelkie usterki zauważone w czasie pobytu w domach lub pokojach należy zgłosić pracownikom recepcji, celem ich usunięcia.
 12. Za uszkodzone lub zgubione przedmioty stanowiące wyposażenie pokoi lub domów korzystający z nich Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Cennik tych pozycji znajduje się w biurze Bursztyna.
 13. W przypadku zgubienia klucza do domu lub pokoju lub karty do pokoju, gość zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika recepcji, celem wymiany zamka. Opłata za wymianę zamka wynosi 30 zł, za wymianę karty 50 zł.
 14. W każdym domu i pokoju znajduje się teczka z podstawowymi informacjami kompleksu wypoczynkowego oraz spis wyposażenia. Gość powinien zapoznać się z tymi informacjami.
 15. Kompleks wypoczynkowy Bursztyn nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pomieszczeniach (domach lub pokojach) przedmioty wartościowe, pieniędzy, kosztowności, przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Przedmioty te należy zgłosić do depozytu recepcji.
 16. Każdorazowo opuszczając dom lub pokój Gość powinien upewnić się, że okna i drzwi pomieszczeń są zamknięte.
 17. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie kompleksu wypoczynkowego (pod tarasami, na basenie, w gastronomii) w tym rowery i  pojazdy oraz znajdujące się w nich mienie.
 18. Parking Bursztyna jest płatny, niestrzeżony, brama zamykana na noc tj. od godz. 22.00 do 6.00. Ewentualne przyjazdy i wyjazdy w godzinach 22.00 – 6.00 należy zgłaszać z wyprzedzeniem dla pracownika recepcji.
 19. W domach, pokojach i na terenie kompleksu wypoczynkowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Na terenie kompleksu wyznaczone jest miejsce w którym można palić papierosy.
 20. Osoby rozpalające grilla zobowiązane są do nadzorowania paleniska do chwili wygaszenia.
 21. Zabrania się rozpalania swoich grilli bezpośrednio na gankach, tarasach i balkonach.
 22. W przypadku skrócenia pobytu kompleks wypoczynkowy Bursztyn nie zwraca pieniędzy.
 23. Kompleks wypoczynkowy Bursztyn może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin kompleksu wypoczynkowego.
 24. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do pracownika recepcji.

1. Basen czynny od 29.05. do 04.09.2021 r.
2. Basen czynny jest w godz. 10.30 – 18.30.
3. Jacuzzi i sauna czynne w godzinach otwarcia basenu.
4. Basen będzie czynny tylko w dniach i przy warunkach atmosferycznych sprzyjających do pływania i przebywania na obiekcie, o tym, czy w danym dniu basen będzie czynny decyduje ratownik.
5. W każdym miesiącu wyznaczone będą dwa dni na kompleksowy przegląd i regenerację urządzeń basenowych. W tych dniach basen będzie nieczynny o czym powiadomimy wywieszoną pisemną informacją.
6. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zorganizowane zajęcia rekreacyjne dla wczasowiczów, w związku z tym może nastąpić wyłączenie niecki kąpielowej z dostępności.
7. Osoby przebywające w kompleksie basenowym są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń ratownika lub instruktorów obsługujących obiekt.
8. Dzieci do lat 12 mają prawo wstępu tylko z opiekunem prawnym /osobą dorosłą/.
9. Dzieci do lat 3 mają obowiązek noszenia specjalnych pielucho-majtek .
10. Wszystkie dzieci, niezależnie od wieku, obowiązuje noszenie kąpielówek lub stroju kąpielowego lub pielucho-majtek.
11. Każda osoba korzystająca z basenu winna przed wejściem umyć ciało pod prysznicem i zdezynfekować stopy.
12. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, bez zamków błyskawicznych lub innych metalowych albo plastikowych części mogących być przyczyną zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników basenu.
13. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:
a)  wnoszenia opakowań szklanych, zastawy stołowej, sztućców i innych przedmiotów niebezpiecznych dla użytkowników,
b)  konsumpcji art. żywnościowych na terenie basenu i pomieszczeń przy basenie
c)  biegania i wtrącania do wody innych osób
d)  wchodzenia na balustrady, murki i pomieszczenia dla ratownika
e)  skakania na “główkę”, skakania z murków i miejsc innych do tego nieprzeznaczonych
f)  wrzucania do wody przedmiotów innych niż dmuchane zabawki
g)  zanieczyszczania wody w basenie
h)  niszczenia wyposażenia
i)  wstępu na obiekt osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków, dopalaczy
j)  wstępu osobom z chorobami skóry i chorobami zakaźnymi.
14. Osoby korzystające z kompleksu basenowego ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia i uszkodzenia wyposażenia i sprzętu.
15. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu korzystania z kompleksu basenowego.
16. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione bez opieki i zaginione lub skradzione rzeczy.
17. Osoby, które naruszą porządek publiczny oraz regulamin korzystania z kompleksu basenowego, które nie stosują się do zaleceń ratownika lub instruktorów mogą być wyproszone z terenu basenu

Kierownictwo Kompleksu   

Wypoczynkowego Bursztyn